સરદાર પટેલના સામાજિક પ્રશ્નો અંગેના વિચારો

Authors

  • Modi, Dharmistha ઈતિહાસ વિભાગ, શેઠપી.ટી. આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, ગોધરા

Keywords:

Sardar Patel, Collected work of Sardar Vallabhbhai Patel, Thoughts on Social Issues of Sardar Patel, Life and works of Sardar Patel

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Modi, Dharmistha, ઈતિહાસ વિભાગ, શેઠપી.ટી. આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, ગોધરા

અધ્યક્ષ, ઈતિહાસ વિભાગ, શેઠપી.ટી. આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, ગોધરા

Additional Files

Published

31-12-2006

How to Cite

Modi, D. (2006). સરદાર પટેલના સામાજિક પ્રશ્નો અંગેના વિચારો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 44(1-3), 30–35. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/297

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)