સૌરાષ્ટ્રમાં ગાંધીયુગની રચનાત્મક સંસ્થાઓ અને રાષ્ટ્રીય આંદોલનો: એક સમીક્ષા

Authors

  • Jani, S. V. ઈતિહાસ અને અનુસ્નાતક ભવન, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી, રાજકોટ

Keywords:

Gandhian Constructive Institutions and National Movements in Saurashtra, Gandhian Institutes, Rachnatmak karyakramo, Gandhiji ane temna payana karykaro

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Jani, S. V., ઈતિહાસ અને અનુસ્નાતક ભવન, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી, રાજકોટ

પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ઈતિહાસ અને અનુસ્નાતક ભવન, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટી, રાજકોટ

Additional Files

Published

31-12-2006

How to Cite

Jani, S. V. . (2006). સૌરાષ્ટ્રમાં ગાંધીયુગની રચનાત્મક સંસ્થાઓ અને રાષ્ટ્રીય આંદોલનો: એક સમીક્ષા. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 44(1-3), 17–29. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/296

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)