કુલ્પતીશ્રીનું ઉદ્દ્બોધન

Authors

  • Desai, Narayan ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Narayan Desai, Chancellor Narayan Desai, 54th Convocation ceremony

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Desai, Narayan, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

કુલપતિ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2007

How to Cite

Desai, N. . (2007). કુલ્પતીશ્રીનું ઉદ્દ્બોધન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 45(1-3), 73–75. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/292

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)