રિટ્રીટની કુટુંબશાળા અને શ્રી કરુણાશંકર ભટ્ટ

Authors

  • Shastri, Hariprasad ભો. જે. અધ્યયન- સંશોધન વિદ્યાભવન, અમદાવાદ.

Keywords:

Family School of Retreat, Sri Karunashankar Bhatt

Abstract

No Abstarct Available. 

Author Biography

Shastri, Hariprasad, ભો. જે. અધ્યયન- સંશોધન વિદ્યાભવન, અમદાવાદ.

પૂર્વ નિયામક, ભો. જે. અધ્યયન- સંશોધન વિદ્યાભવન, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2008

How to Cite

Shastri, H. (2008). રિટ્રીટની કુટુંબશાળા અને શ્રી કરુણાશંકર ભટ્ટ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 46(4), 1–7. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/276

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)