પરમાણું - શસ્ત્રવાદની વિચારધારા: રુગ્ણ માનસની દ્યોતક

Authors

  • Shukla, Dinesh રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન. ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Keywords:

પરમાણું - શસ્ત્રવાદ, Nuclear weapons, Ideology of Nuclear Weaponism

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Shukla, Dinesh, રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન. ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

પૂર્વ રીડર, રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન. ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

30-06-2008

How to Cite

Shukla, D. (2008). પરમાણું - શસ્ત્રવાદની વિચારધારા: રુગ્ણ માનસની દ્યોતક. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 46(2), 25–29. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/270

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)