ગુજરાતના આદિવાસીઓ- સ્થળાંતરના માર્ગે

Authors

  • Upadhyay, Chandrakant આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Social Science, ગુજરાતના આદિવાસીઓ, આદિવાસીઓનું સ્થળાંતર

Abstract

No Abstract AVailable.

Author Biography

Upadhyay, Chandrakant, આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

નિયામક, આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

30-06-2008

How to Cite

Upadhyay, C. (2008). ગુજરાતના આદિવાસીઓ- સ્થળાંતરના માર્ગે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 46(2), 50–55. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/262

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)