ગાંધી વિચાર અને વ્યવહારની પ્રસ્તુતતા

Authors

  • Bhatt, Siddharth રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન. ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Keywords:

Gandhian Thoughts, Gandhian Philosophy, ગાંધી વિચાર, ગાંધી વ્યવહાર

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Bhatt, Siddharth, રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન. ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

પૂર્વ રીડર, રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ, સમાજવિદ્યા ભવન. ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

30-06-2008

How to Cite

Bhatt, S. (2008). ગાંધી વિચાર અને વ્યવહારની પ્રસ્તુતતા. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 46(2), 30–37. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/260

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)