મશરૂ: પાટણનો હસ્તકલા ઉદ્યોગ

Authors

  • Devda, Dipuba શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Patanno hastkala udhyog, Masharu, Masharuni vanaat prakriya, Indian Print and printed fabrics

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Devda, Dipuba, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

વ્યાખ્યાતા, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

References

૧. Gazetteer of India - Mehsana Dist., pp. 345-46.

૨. Indian Print and Printed Fabrics by Joan Irwin and Margrat Hall, p. 87.

શ્રી સુરેશભાઈ ગણપતલાલ જેઠાલાલ માળાની મુલાકાત.

૪. શ્રી ચિંતામણિ ગણપતિ ગ્રંથ, પ્રકાશક : ખત્રી સેવક પરિવાર, અનાવાડા, પાટગ, (ઉ.ગુ.), ૧૯૯૯-૨૦૦૦

Additional Files

Published

31-12-2004

How to Cite

Devda, D. (2004). મશરૂ: પાટણનો હસ્તકલા ઉદ્યોગ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 42(1-3), 6–9. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/259

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)