રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિનની ઉજવણી

Authors

  • Acharya, Pradeep સુક્ષ્મ જીવાણું વિજ્ઞાન વિભાગ, મ. દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા.

Keywords:

રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન, National Science Day

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Acharya, Pradeep, સુક્ષ્મ જીવાણું વિજ્ઞાન વિભાગ, મ. દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા.

ઇન્ચાર્જ, સુક્ષ્મ જીવાણું વિજ્ઞાન વિભાગ, મ. દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા.

Additional Files

Published

31-03-2008

How to Cite

Acharya, P. (2008). રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિનની ઉજવણી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 46(1), 56–59. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/255

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)