સામાજિક કલ્યાણની દર્ષ્ટિએ ગુજરાતનું અંદાજપત્ર: કાલ અને આજ 

Authors

  • Dabhi, Manjula ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

Keywords:

Budget, Gujarat State Budget, Budget-Gujarat

Abstract

No Abstract

Author Biography

Dabhi, Manjula, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

​મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. ​ દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ 

References

Hirway, Indira and Mahadevia, Darshini (2008): Human Development and Gender Development in Gujarat: Some Issues. Swami Nathan, R. (ed) Gujarat Perspectives of the Future. Academic Foundation. New Delhi.

Mishael, S. M. (1999): Untouchable Dalits in Modern India. Lynue Rienner Publishers.

Sinh, V. (1986): Government Expenditure and Economic Development. Criterion Publication. New Delhi.

Journals

Bhat, R. and Jani Nishant (2006): Analysis of Public and Private healthcare Expenditures, Economic and Political Weekly, January 7. Vol XLI. No 1.

Panchmukhi, P. R. (2000) Social Impect of Economic Reforms in India: A Critical Appraisal. Economic and Political Weekly, March 4. Vol. XXXv. No 10.

Rao, M. G. (2002): State Finances in India: Issues and Challenges. Economic and Political Weekly, Aughst 3.

Government of Gujarat. Gujarat in Figures: Various years (1983 and 2007). Directorate of Economics and Statistics, Gandhinagar.

Government of Gujarat. Gujarat in Figures: Various years (2006- 07, 2008-09). Directorate of Economics and Statistics, Gandhinagar.

Government of Gujarat. Budget in Brief of Gujarat: An Annual Summary (1995-96). Budget Publication No. 29. Directorate of Economics and Statistics, Gandhinagar.

Government of India (2008). Inclusive Growth (2007-2012). Eleventh Five Year Plan. Planning Commission, Volume I, New Delhi.

Government of India (2008-09). Economic survey.

Human Development Report (1991, 2009). United Nations Development Programme.

http://planningcommission.gov.in. Accessed on Novermber 2009. http://financedepartment.gujarat.gov.in. Accessed on November 2009.

http://holycrossjustice.org. pdfjoshi. Accessed on December 2009. http://financedepartmentindia.indian economic statistics. Accessed on Novermber 2009.

http://centralstatisticorganisationmacroeconomicsagragated. Accessed on September 2009.

Additional Files

Published

30-06-2012

How to Cite

Dabhi, M. (2012). સામાજિક કલ્યાણની દર્ષ્ટિએ ગુજરાતનું અંદાજપત્ર: કાલ અને આજ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(1-2), 20–39. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/249

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)