શિક્ષણ અને સામાજિક પરિવર્તન

Authors

  • Joshi, Vidyut સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનવશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Education, Society and Education, Social Reform

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Vidyut, સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનવશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પ્રોફેસર એમરિટ્સ, સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનવશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-12-2012

How to Cite

Joshi, V. (2012). શિક્ષણ અને સામાજિક પરિવર્તન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(3-4), 3–5. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/232

Issue

Section

દ્રષ્ટિબિંદુ ( Point of View)