પુરાણોમાં ગુજરાતીની આદિમ જાતિઓ વ્યાખ્યાન ૧ : પ્રાસ્તાવિક

Authors

  • Shastri, K. K. -

Keywords:

Ke. Ka. Shastri, Keshavram Kashiram Shastri, Primitive races

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shastri, K. K., -

-

Additional Files

Published

30-06-2013

How to Cite

Shastri, K. K. (2013). પુરાણોમાં ગુજરાતીની આદિમ જાતિઓ વ્યાખ્યાન ૧ : પ્રાસ્તાવિક . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 51(1 & 2), 120–136. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/228

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)