ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના ભાવિ દર્શન અંગે અધ્યાપકોના મંતવ્યો - એક અભ્યાસ

Authors

  • Parekh, Kokila Education Department, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Keywords:

Education, Future of Vidyapith, Vidyapith, Gujarat Vidyapith

Abstract

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના વરિષ્ઠ અધ્યાપકો સંસ્થાના ભાવિદર્શન અંગેનું ચિંતન કરવાના હેતુથી નેત્રંગ મુકામે તારીખ ૫ થી ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૧૧ દરમ્યાન આદરણીય કુલપતિજીના માર્ગદર્શનમાં મૈત્રી શિબિરમાં જોડાયા હતા. અધ્યાપક્શ્રીઓની દ્રષ્ટિને સંશોધનરૂપે મુકવાનો અહીં પ્રયાસ છે. 

Author Biography

Parekh, Kokila, Education Department, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Education Department, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

References

Best, J. W., Research in education. New Delhi: Prentice hall of Indian Ltd., 1963

Gupta, M., Today's educational tomorrow's nation. Mathura: Rajiv Academy, 2008

सरीन, शैक्षणिक अनुसंधान विधियां. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर, २००५

ઉચાટ, દિ., શિક્ષણ સામાજિક વિજ્ઞાનોમાં સંશોધનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર. અમદાવાદઃ સાહિત્ય મુદ્રણાલય પ્રા. લિ., ૨૦૦૯

જોષી, ભ., ગુણાત્મક સંશોધન અને તેની રજૂઆત. અમદાવાદઃ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Additional Files

Published

30-06-2013

How to Cite

Parekh , K. (2013). ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના ભાવિ દર્શન અંગે અધ્યાપકોના મંતવ્યો - એક અભ્યાસ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 51(1 & 2), 24–34. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/222

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)