'ચાંદરણાં' - મરકમરક થતું અજવાળું

Authors

  • Parekh, Dhwanil ગુજરાતી વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામ સેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા, ગુજરાત

Keywords:

Gujarati Literature, Gujarati, Book Review, Ratilal, Ratilal Anil, Anil

Abstract

આ લેખ પુસ્તક સમીક્ષા લેખ છે.

શીર્ષક : રતિલાલ 'અનિલ'ના ઉત્તમ ચાંદરણાં

સંપાદક : વીજળીવાળા, શરીફા

પ્રકાશક: રાજુભાઈ રતિલાલ  રૂપાવાળા

પ્રકાશનનું વર્ષ: 2014

Author Biography

Parekh, Dhwanil, ગુજરાતી વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામ સેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા, ગુજરાત

ગુજરાતી વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામ સેવા મહાવિદ્યાલય, સાદરા, ગુજરાત

Published

31-03-2014

How to Cite

Parekh, D. (2014). ’ચાંદરણાં’ - મરકમરક થતું અજવાળું. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(01), 86–88. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/192

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)