ભાષાઓનું વર્ગીકરણ

Authors

  • Acharya, Shantibhai -

Keywords:

Gujarati Language, Gujarati Literature, Language, Language Classification

Abstract

વિદ્યાપીઠ, માર્ચ - એપ્રિલ 1962ના અંકમાં અગાઉ પ્રકાશિત

Author Biography

Acharya, Shantibhai, -

-

Published

31-03-2014

How to Cite

Acharya, S. (2014). ભાષાઓનું વર્ગીકરણ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(01), 62–73. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/190

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)