ભારતીય આદિવાસીઓની લોકવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત સાંસ્કૃતિક આંતરસંબંધ 

Authors

  • Patel, Uttambhai અધ્યક્ષ, હિન્દી વિભાગ, વનરાજ આર્ટ્સ કૉલેજ, ધરમપુર, વલસાડ, ગુજરાત

Keywords:

Cultural interrelationship, Interrelationship, folklore, Indian Tribes, Tribes

Abstract

No Abstract

Author Biography

Patel, Uttambhai, અધ્યક્ષ, હિન્દી વિભાગ, વનરાજ આર્ટ્સ કૉલેજ, ધરમપુર, વલસાડ, ગુજરાત

 અધ્યક્ષ, હિન્દી વિભાગ, વનરાજ આર્ટ્સ કૉલેજ, ધરમપુર, વલસાડ, ગુજરાત 

Published

31-03-2014

How to Cite

Patel, U. (2014). ભારતીય આદિવાસીઓની લોકવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત સાંસ્કૃતિક આંતરસંબંધ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(01), 25–34. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/187

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)