હિંદ સ્વરાજ : અહિંસક સંસ્કૃતિની ખોજ

Authors

  • Ashwinkumar પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા વિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

Keywords:

Gandhian Thoughts, Hind Swaraj, Book Review

Abstract

આ લેખ પુસ્તક સમીક્ષા લેખ છે.

શીર્ષક : 'હિંદ સ્વરાજ : અહિંસક સંસ્કૃતિની ખોજ'

લેખક : શાહ, રમેશ બી.

પ્રકાશક: ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પ્રકાશનનું વર્ષ: 2008

Author Biography

Ashwinkumar, પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા વિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા વિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત. 

Published

30-09-2014

How to Cite

Ashwinkumar. (2014). હિંદ સ્વરાજ : અહિંસક સંસ્કૃતિની ખોજ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(3), 89–92. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/176

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)