ગૂજરાતનું અંદાજપત્ર : આવક, દેવું અને ખાધનાં વલણો

Authors

  • Shah, Hemantkumar અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, એચ. કે. આર્ટસ કોલેજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Budget, State Budget, Gujarat Budget, Budget 2014-15

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shah, Hemantkumar , અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, એચ. કે. આર્ટસ કોલેજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત

અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, એચ. કે. આર્ટસ કોલેજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Published

30-09-2014

How to Cite

Shah, H. . (2014). ગૂજરાતનું અંદાજપત્ર : આવક, દેવું અને ખાધનાં વલણો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(3), 1–10. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/170

Issue

Section

દ્રષ્ટિબિંદુ ( Point of View)