જૈવ વૈવિધ્ય

Authors

  • Parabia, Minoo ૧૨/૧૭૬૮ એ, વકીલ સ્ટ્રીટ, શાહપોર, સુરત-૩૯૫૦૦૩
  • Parabia, Dinaz ૧૨/૧૭૬૮ એ, વકીલ સ્ટ્રીટ, શાહપોર, સુરત-૩૯૫૦૦૩

Keywords:

Biodiversity, Species, Genome, Habitat, Nature

Abstract

No Abstract

Author Biographies

Parabia, Minoo, ૧૨/૧૭૬૮ એ, વકીલ સ્ટ્રીટ, શાહપોર, સુરત-૩૯૫૦૦૩

૧૨/૧૭૬૮ એ, વકીલ સ્ટ્રીટ, શાહપોર, સુરત-૩૯૫૦૦૩

Parabia, Dinaz, ૧૨/૧૭૬૮ એ, વકીલ સ્ટ્રીટ, શાહપોર, સુરત-૩૯૫૦૦૩

૧૨/૧૭૬૮ એ, વકીલ સ્ટ્રીટ, શાહપોર, સુરત-૩૯૫૦૦૩

Published

31-12-2014

How to Cite

Parabia, M., & Parabia, D. (2014). જૈવ વૈવિધ્ય. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(4), 45–53. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/159

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)