ગાંધીવિચાર અને કુદરતી સંસાધનોની નિભાવાપાત્રતા

Authors

  • Khakhar, K. K. તીર્થ, 25, નવીનનગર, જલારામ-1, રાજકોટ-360005

Keywords:

Gandhian thought, Natural resources

Abstract

No Abstract 

Author Biography

Khakhar, K. K., તીર્થ, 25, નવીનનગર, જલારામ-1, રાજકોટ-360005

તીર્થ, 25, નવીનનગર, જલારામ-1, રાજકોટ-360005  

Published

31-12-2014

How to Cite

Khakhar, K. K. (2014). ગાંધીવિચાર અને કુદરતી સંસાધનોની નિભાવાપાત્રતા . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(4), 18–22. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/155

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)