એક અનોખું વ્યક્તિત્વ : મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈ

Authors

  • Jadav, Mahesh ગુજરાતી વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gujarati literature, Gujarati Author, Author, Maganbhai Prabhubhai Desai, Maganbhai Desai

Abstract

No Abstract

Author Biography

Jadav, Mahesh, ગુજરાતી વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

ગુજરાતી વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

References

“કેળવણીકારનું પોત અને પ્રતિભા” (મગનભાઈ દેસાઈ અભિવાદન ગ્રંથ) ઈ.સ.1959, સંપાદક : ગોપાળદાસ પટેલ, મુકુલભાઈ કલાર્થી, પ્રકાશક : શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ સન્માન સમિતિ, C/o. નવજીવન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ-14.

“સંતોની છાયામાં', લે. મ.જો પટેલ, પ્રથમ આવૃત્તિ – 2014, પ્રકાશક વ્યાવસાયિક અભિવૃત્તિ પ્રકાશન, 304, આંગન એપાર્ટમેન્ટ, 26, ચાંપાનેર સોસાયટી, ઉસ્માનપુરા અમદાવાદ-13

Additional Files

Published

31-12-2018

How to Cite

Jadav, mahesh. (2018). એક અનોખું વ્યક્તિત્વ : મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 56(1-4), 79–88. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/123

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)